Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendium Szkolne

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • zamieszkują na terenie gminy Będzino
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole;
 • dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 • Całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne, pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych albo jako pomoc rzeczowa i realizowane zgodnie ze wskazaniami art. 90 d ust. 2, 3 i ustawy o systemie oświaty. Wydatki podlegające refundacji mogą dotyczyć przede wszystkim:
 • zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;
 • zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę;
 • opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych;
 • opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.
 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - może dotyczyć to w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
 • Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek.
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Katalog wydatków kwalifikowanych o charakterze edukacyjnym podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny