Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ / ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – szkolenia i zatrudnienie

Przez cały okres projektu trwa rekrutacja skierowana do osób zainteresowanych pracą w zawodzie opiekuna osoby niesamodzielnej i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenckie polegają na ułatwieniu osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpracy z instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnego funkcjonowania. Z kolei istotą pracy zawodowej opiekuna osoby niesamodzielnej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej niesamodzielnej. Opiekun pomaga podopiecznym w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Kandydaci na opiekunów i asystentów w ramach wsparcia otrzymanego w ramach projektu mogą liczyć na przeszkolenie oraz otrzymanie pracy ww. zawodach. Pożądane cechy u kandydata/ki to m.in.: samodzielność, mobilność, dyspozycyjność. Ponadto trwa też rekrutacja osób potrzebujących usług opiekuńczych i asystenckich.

OSOBY POTRZEBUJĄCE USŁUG OPIEKUŃCZYCH/ASYSTENCKICH

Przez cały okres projektu trwa również rekrutacja skierowana do osób zainteresowanych otrzymaniem usług opiekuńczych lub asystenckich.

Jeśli w Państwa środowisku na terenie gminy Będzino są osoby starsze, schorowane, samotne, niepełnosprawna, która wymaga codziennej opieki, prosimy o przekazywanie informacji i zachęcanie do zgłoszenia.

Każdy uczestnik projektu musi posiadać jedną z cech wykluczenia społecznego tj:

– osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

– osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);

– osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);

– osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;

– rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

– osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

– osoby niesamodzielne;

– osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

– osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

– osoby korzystające z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa;

– oraz jego dochód nie może przekroczyć 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 951 zł (osoba samotnie gospodarująca lub osoba w rodzinie 771 zł).

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udziela koordynatorka projektu Marta Nowak: 602 556 126, uslugiopiekunczebedzino@gmail.com

Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56, 76-037 Będzino, pok. nr 5. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin

Formularz rektutacyjny

Oświadczenie

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny