Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodzina 500+

Z dniem 1 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z dnia 17 maja 2019 r. , poz.924)wprowadzająca zmiany w Programie  "Rodzina 500+". Od lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze na kazde dziecko będzie miało charakter powszechny i będzie przysługiwać niezależnie od dochodu rodziny. Jest to najwazniejsza zmiana wprowadzona ww. nowelizacją przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2019 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r.,poz.2407,z późn. zm.)

 

1. Kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+ od lipca 2019 roku?

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

 

2. Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać:

 • od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS;
 • od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Urzędzie

 

3. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych  zasadach już od startu programu, tj. od 1 lipca 2019 roku?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 roku, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

4. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 

5. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
 • złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  roku.
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

 

6. Do kiedy będzie przyznane prawo do świadczenia 500+?

Prawo do świadczenia 500+ będzie ustalone do końca maja 2021 roku.

 

7. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?

Od 1 lipca 2019 roku zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został także znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Zlikwidowany został także obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Organ właściwy wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które funkcjonowało już w programie „Dobry start”. 

 

8. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

9 Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca 2019 roku świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

 

10. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Od 1 lipca 2019 roku „świeżo upieczeni rodzice” będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w tym terminie świadczenie 500+ zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

11. Co w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej?

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej przez obojga rodziców do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500+ należy dołączyć odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W takiej sytuacji kwotę świadczenia wychowawczego dla każdego z rodziców ustala się w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, tj. po 250 zł. miesięcznie.

 

12. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenie?

W sytuacji gdy rodzina otrzymująca świadczenia 500+ zmienia miejsce zamieszkania, powinna o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający jej świadczenie. Wówczas dotychczasowy organ właściwy przekazuje informację o przyznanym świadczeniu 500+ wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, w celu dalszej realizacji wypłaty. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie 500+ bez konieczności wydawania kolejnej informacji.

 

13. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

14. Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze „500+”?

Druki w wersji papierowej można pobrać:

 • w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Będzinie Będzino 56, 76-037 Będzino, będzie można pobrac –   od połowy  lipca 2019 roku

Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać :

Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie : www.bedzino.naszops.pl

 

WZÓR WNIOSKU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ DO POBRANIA PONIŻEJ :

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

AKTUALNOŚCI:

Nowe terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadaczenie wychowawcze w 2021 roku

Utworzono dnia 19.01.2021

INFORMACJA!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy tj. 2021/2022 będą przyjmowane od: 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną:​ za pośrednictwem Portalu...

czytaj dalej na temat: Nowe terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadaczenie wychowawcze w 2021 roku

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny