Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Utworzono dnia 12.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr GOPS.1.1.2023

 

I. Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie

Będzino 56

76-037 Będzino

Tel.94 3162 337

Adres e-mail: sekretariat@gops.bedzino.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie : zapisu art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.” Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.)

 

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem

Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych GOPS Będzino) w miejscu ich zamieszkania w roku 2023” na podstawie:

  1. Art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
  2. Art. 18.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zgodnie z zakresem określonym w:
  3. Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Szacowana średnia liczba podopiecznych: 2 osoby

1.2  Szacowana  liczba godzin usług według rodzaju w okresie obowiązywania umowy:

- 12 godz. terapia pedagogiczna,

- 12 godz.  trening umiejętności społecznych,

- 4 godz. rehabilitacja ruchowa.

Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie może jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi szacowaną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.

1.3 Godzina usługi objętej niniejsza umową wynosi 60 min. faktycznego jej wykonywania na rzecz podopiecznego
i nie obejmuje czasu niezbędnego na dojazd lub dojście do miejsca zamieszkania podopiecznego lub innego
miejsca, w którym podopieczny się znajduje ze względu na rodzaj wykonywanej usługi.

1.4  Termin wykonania zamówienia styczeń 2023r.- 31.12.2023r.

1.5 Wykonawca może złożyć jedną lub więcej ofert w zależności od rodzaju świadczonych usług, przy czym należy podać cenę każdej z proponowanych usług na formularzu ofertowym osobno dla każdego rodzaju usługi.

2. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznego obejmuje:

     2.1 Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: 

a) samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, 

b) dbałość o higienę i wygląd, 

c) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, 

d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 

e) korzystanie z usług różnych instytucji, 

2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: 

a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 

b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 

c) doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest podopieczny, pomoc w formie specjalistycznych usług, 

d) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 

e) współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, 

3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: 

a) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, 

b) w wypełnieniu dokumentów urzędowych z tym zastrzeżeniem, że nie ma ona charakteru przedstawicielstwa podopiecznego

4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: 

a) w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, 

b)w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, 

c)w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, 

d)w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 

5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: 

a) nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 

b) pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, 

c) zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

2.2  Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia podopiecznego, w tym: 

1)pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

2)uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

3)pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

4)pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 

5)w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 

6)pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 

7)pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

2.3 Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu podopiecznego w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561, z późn.zm.)

1) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 

2) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

2.4  Pomoc w zakresie warunków mieszkaniowych podopiecznego w tym: 

1)w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 

2) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 

3) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

2.5 Zapewnienie podopiecznym, będącym dziećmi (do ukończenia 18 roku życia) z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.2123 ze zm.).

3. Obowiązki Wykonawcy usługi
1) Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, precyzującej zakres usług, termin rozpoczęcia i zakończenia, wymiar godzin.
2) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.
3) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych usług.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie: karty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, potwierdzających czas pracy opiekunów.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy miesiąc świadczonych usług, do 5 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz z kartą realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych


7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w związku z wykonywaniem usług.

  1. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
    1.  Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, posiadającymi kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. z 2005 r Nr 189, poz.1598 z poźn. zm.), które mówi że specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonania zawodu:

- pracownika socjalnego,

- psychologa,

        - pedagoga,

        - logopedy

- terapeuty zajęciowego,

- pielęgniarki,

- asystenta osoby niepełnosprawnej,

- opiekunki środowiskowej

- specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej

        - fizjoterapeuty oraz inne tj.

        - psychoterapeuty
        - terapeuty posiadającego kwalifikacje do prowadzenia terapii integracji sensorycznej

4.2 Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 

1)szpitalu psychiatrycznym;

 

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

 

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

 

5) zakładzie rehabilitacji;

 

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

4.3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub

  podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 4.1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w

  jednostkach, o których mowa w pkt. 4.2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi

  specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4.4 Osoby świadczące usługi, o których mowa w pkt.4 ppkt 4.1, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w

  zakresie:

 

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

 

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

 

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

4.5 Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą

   spełniać warunki zawarte w niniejszym przedmiocie zamówienia.

5. Rozliczenie za świadczone usługi.

Rozliczenie odbywa się co miesiąc na podstawie faktury oraz  karty pracy potwierdzonej podpisem podopiecznego, w której Wykonawca wpisuje ilość faktycznie wykonanych godzin, zamieszcza informacje o przeszkodach w wykonaniu usług.

6. Wykonawca jest zobowiązany pouczyć  pracowników o zachowanie poufności informacji pozyskanych w ramach niniejszej umowy o podopiecznych, w szczególności o korzystaniu przez nich z pomocy społecznej, stanie zdrowia i innych dopełniając  obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

8. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do wykonywania usług.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w przedmiocie zamówienia,

1.2 W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w dacie wykonywania zamówienia, w miejscu jego wykonywania osobami zdolnymi do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadającymi kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. z 2005 r Nr 189, poz.1598 z poź. zm.) oraz posiadającymi co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: w szpitalu psychiatrycznym, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub w placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, w ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, w zakładzie rehabilitacji, w innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej na Formularzu ofertowym.

2. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej.

3. Warunki formalne sporządzenia oferty:

3.1 oferta musi być przygotowana w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.2 oferta i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu wskazaną /e w dokumencie upoważniającym do reprezentacji (pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, wydruk z KRS, CEIDG, wyciąg/zaświadczenie z właściwego rejestru).

3.3 załączone do oferty dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu . Wymóg ten dotyczy również dokumentów uzupełnianych.

3.4 wykazy oraz oświadczenia Wykonawcy należy złożyć w oryginale,

3.5 dokumenty dotyczące Wykonawcy muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

3.6 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.7 wszelkie poprawki, skreślenia itp. naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty i opatrzone datą.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4. Oświadczenie dla Wykonawcy  w zakresie wypełnienia obowiązków  informacyjnych  przewidzianych w art.13  lub art.14 RODO

Dokument/y stwierdzające ustanowienie pełnomocnika Wykonawcy/Wykonawców - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. Złożenie dokumentu niespełniającego wymagań określonych w Ogłoszeniu np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, odpisy lub kopie, dokumenty w formie faxu  traktowane będzie jak jego brak.

6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonej oferty  oraz wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń lub dokumentów.

7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

1. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,

2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem
przedmiotu zamówienia,

3. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek
rachunkowych bądź błędów rachunkowych lub Wykonawca nie wyraził zgody na ich poprawienie,
4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
5. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
6. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym również gdy Wykonawca nie złoży na wezwanie wyjaśnienia co do ceny złożonej oferty lub wyjaśnienie będzie lakoniczne,

7. Wykonawca został wykluczony z postępowania.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1 Wypełniony formularz oferty do niniejszego zapytania można złożyć:

a) drogą elektroniczną  na adres e‐ mail : sekretariat@gops.bedzino.pl

b) drogą pocztową na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56, 76-037 Bedzino (liczy się data wpływu do Ośrodka)

c) osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56, 76-037 Będzino

 

Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić napis „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023r.”

 

Oferty należy składać do 15 stycznia 2023r. do godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie BIP GOPS Będzino.

Aplikacje, które wpłyną  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Będzinie

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Wykonawca poda cenę oferty w PLN cyfrowo i słownie w formularzu ofertowym za całość zamówienia wraz z podatkiem VAT.  

2. Cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną cyfrowo i słownie za poprawną uznaje się wpisaną słownie.

7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich..

8. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. najniższa cena za godzinę usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 100%

IX. Oferta z rażąco niską ceną.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

X.  Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

XI. Ogłoszenie wyników postępowania lub unieważnienie postępowania

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej GOPS Będzino

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku:

2. 1 gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

2.2 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2.3 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2.4 Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 29

W poprzednim tygodniu: 150

W tym miesiącu: 422

W poprzednim miesiącu: 455

Wszystkich: 34014